Jautājumi un atbildes

J: Pasūtītāja rīkotā Metu konkursa “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūve”, ID Nr. BKUS 2020/54 (turpmāk – Metu konkurss) nolikuma 1.12. punktā noteikta plānotā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību līdz 180 000,00 EUR bez PVN. Iepazīstoties ar Metu konkursa pielikumiem, redzams, ka Telpu programma salīdzinājumā ar Iepirkuma prasībām nav mainījusies. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu, kurā Metu konkursa Tehniskās specifikācija sadaļā paredzēts būtisks prognozētā apjoma, līdz ar to līgumcenas, samazinājums.”

A: Konkursa nolikuma norādītā plānotā līguma summa ir saskaņā ar BKUS finansējumu.
VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) 24.01.2020. bija izsludinājis iepirkumu “21.korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr.BKUS 2019/29 (turpmāk   Iepirkums), kura paredzamā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību bija noteikta līdz 250 000,00 EUR bez PVN. Pretendentu iesniegto piedāvājumu cenas svārstījās no 129 125,00 EUR bez PVN līdz 299 450,00 EUR bez PVN. Iepirkuma statuss – pārtraukts.


J: Ņemot vērā metu konkursa “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūve”, ID Nr. BKUS 2020/54 objekta sarežģītību, lūdzam pārcelt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2020.gada 20.septembrim.

J: Gribētu lūgt 2 nedēļas –  termiņa pagarinājumu “BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”  izsludinātajam metu konkursam Pašreizējais konkursa termiņš 2 mēneši ir diezgan īss laiks, lai veiksmīgi varētu izveidot funkcionālo risinājumu pie tik sarežģitas esošās situācijas.

A: Pateicamies par izrādīto interesi izsludinātajā VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” metu konkursā “21.korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. BKUS 2020/54 (turpmāk – Metu konkurss).
Ņemot vērā, ka VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Metu konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš  noteikts kopsakarā ar ERAF projekta īstenošanas termiņiem, Pasūtītājs noteica maksimāli garāko iespējamo piedāvājumu iesniegšanas termiņu.


J: Vai pareizi saprotam projektēšanas programmu, jo nav norādītas kopējās  meta risinājuma sagaidāmās platības? Projekta risinājumam jāietver :
a.            21. korpusa pārbūve 1168 m2 + piebūve (Jo pielikumā 4_2 dotās telpu platības bez komunikācijām ir 1443 m2 )  Šī daļa attiecas uz poliklīniku. b.            NMPON korpuss, kur kopējās platības pēc  4_2 pielikuma ir 908 m2  (viss vienā stāvā)

A: Projektēšanas programma saprasta pareizi.


J: Nav skaidra kāda ir teritorijas labiekārtošanas zonas robeža. Ir minēts ka jāatrisina velo/gājēju/ transporta plūsmas un projektam pieguļošā teritorija. Vai šī teritorija ietver arī piemēram jaunas iebrauktuves izveidošanu no Indriķa ielas kā (ALPS un MARKS) piedāvājumā. Konkrētas robežas  neesamība varētu būtiski ietekmēt  izmaksu piedāvājumus starp dažādiem pretendentiem.  Vai ir iespējams precizēt šo robežu? Tas pats attiecas uz teikumi par tuneļiem, kuriem jāsavieno ēkas. Vai piedāvājumā jāparedz arī kas tamlīdzīgs. Kuru ēku savienošana ar šo ir domāta?

A: Konkursa dokumentācijā norādītā “Izpētes teritorija” aptver visu BKUS teritoriju, līdz ar to

piedāvātajam labiekārtojumam ir jāatrisina “velo/gājēju/transporta plūsma projektam (Metam) pieguļošajā teritorijā” un visas slimnīcas teritorijas kontekstā, ja tas skar izmaiņas plašākā

BKUS teritorijā. Ēku vai funkcionālo grupu savienošana atkarīga no konkrētā Metu piedāvājuma. Ja funkcionālās telpu grupas nevar savienot vienā būvapjomā, tad ir jāparedz savienojošie “tuneļi”.


J: Vai 21. korpusa ēkai ir pieejamas arī citas lapas, griezumi un, vai stāvu plāni no projekta, no kura pielikumos dots griezums 3-3 21. korpusam?

A: Informācija par 21.korpusa plānojumu atrodama pielikumā “5_2_1_INVENTARIZĀCIJA_21_korpuss”, citas informācijas diemžēl nav.


J: Plānošanas prasības  punkts 5.4. Būvprojektā paredzēt iekšējās metro līnijas ambulatorajā sadaļā. “iekšējā navigācija”. Vai varētu plašāk paskaidrot kas domāts ar iekšējās metro līnijas?

A: “Metro līnijas” ir uz gaiteņu grīdas ar krāsu apzīmētie maršruti pacientu navigācijai.


J: 3.1.2 “Topogrāfija ar apzīmējumiem” dota projektējamās struktūrvienības novietne, kur nav iekļauts esošā NMPD daļa. Nav skaidrs vai šī daļa ir jāsaglabā  vai tomēr jāpārplāno. Ja jāsaglabā, tad svarīgi saprast tajā esošo telpu funkcijas lai saprastu kā un vai nepieciešams tās  savienot  ar jauno  projektējamo NMP daļu.

A: Neatliekamās palīdzības daļa ir iekļaujama pārplānojamajā kompleksa daļā. Pat, ja telpas tiek atstātas nepārplānotas, tās nesaglabās sākotnējās funkcijas, tāpēc pašreizējais telpu lietojums nav būtisks.


J: Vai rekonstruējot 21. korpusu, jaunie apjomi izvietojami tikai kartogrāfiskajā materiālā norādītajās robežās, vai arī iespējama to lokācija ārpus projektējamās struktūrvienības izvietojuma novietnes?

A: Ir iespējama to lokācija ārpus projektējamās struktūrvienības izvietojuma novietnes, ja tas atrisina un uzlabo atsevišķo struktūvienību funkcionalitāti.


J: Vai ir pieļaujama esošās poliklīnikas korpusa demontāža, vietā piedāvājot jaunu apjomu.

A: Kokursa priekšmets ir BKUS 21.korpusa pārbūve un Konkursa mērķis ir tieši saistīts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izvirzītajiem nosacījumiem, t.sk, budžetu un laika grafiku, BKUS 21.korpusa pārbūvei.


J: Konkursa materiāliem nav pievienoti stāvu plānojumi un funkciju apraksti 20.korpusam, līdz ar to nav iespējams novērtēt projektējamā piebūves apjoma ietekmi uz to. Vai plenēra risinājums ar jauno neatliekamās palīdzības apjomu ir ticis analizēts saistībā ar ugunsdrošības un evakuācijas prasībām 20.korpusam, ņemot vērā, ka ugunsdzēsēju transporta piebraukšana no otras puses arī ir apgrūtināta? Kādas ir evakuācijas prasības un evakuācijas ceļi 20.korpusam?

A: Konkursa izejmateriālos ir pievienoti 20. korpusa pagrabstāva un pirmā stāva plāni ar telpu eksplikāciju, jo, saskaņā ar Konkursa nolikuma punktu 1.8. “Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei”, kas attiecīgi skar 20.korpusa pirmā stāva telpas.

Plenēra risinājumā neatliekamās palīdzības apjomam tika apskatītas arī ugunsdrošības un evakuācijas prasības 20. korpusam. Šajā vietnē https://bkus.metukonkurss.lv/metu-konkurss/ ir publicēts pašreizējais ugunsdzēsēju transprota piekļuves plāns


J: Metu konkursa nolikuma punktā 4.8.1. noteikti meta sastāva grafiskie materiāli. Lūdzam precizēt ģenerālplānu un teritorijas risinājumu rasējumus.
Noteikts, ka grafiskajā materiālā jāietver sekojoša informācija:
– konkursa projekta teritorijas ģenerālplānu mērogā 1:200 ar:
* ar esošās un plānotās apbūves 1.stāvu plāniem;
* 21.korpusa pieguļošās teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanas koncepciju mērogā 1:250; Vai piedāvājuma iesniedzējs labiekārtojuma un apzaļumošanas koncepcijas risinājumu var uzrādīt kopā ar ģenerālplānu mērogā 1:200, vai tomēr ir jāveido atsevišķs rasējumus mērogā 1:250?

A: Labiekārtojuma un apzaļumošanas koncepcijas risinājumus var (un ir uzteicami) atspoguļot arī ģenerālplānā mērogā 1:200. 21. korpusa pieguļošās teritorijas labiekārtojumam un apzaļumojumam bija norādīts mērogs 1:250, ievērtējot/pieļaujot iespēju, ka tiek piedāvāta plašākas BKUS teritorijas labiekārtojuma koncepcija.